Výchovný poradce

Mgr. Eva Dutková

Konzultační hodiny:                                     Kontakty:

Pondělí              1330 – 1500 hodin                                   Tel.: 556 720 953, 776 705 352

(Po předchozí domluvě i v jiném čase)                              e-mail: dutkova@zsstjicin.cz

 

Náplň práce výchovného poradce:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

  • Individuální poradenství k volbě povolání (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • Informace ohledně přípravy na profesní orientaci
  • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
  • Zajištění besed a exkurzí pro žáky
  • Pomoc s vyplňováním přihlášek
  • Vydávání zápisových lístků

 

2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb

  • Konzultace, odesílání žádostí o odborná vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
  • Realizace závěrů a doporučení z vyšetření, vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů
  • Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovanými žáky

 

3. Spolupráce s poradnami, s informačním poradenským střediskem úřadu práce, s referátem sociálního odboru, s policií, spolupráce s lékaři

 

4. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zakládání dokumentace

 

Přijímací řízení 9. ročník PREZENTACE

Informace pro rodiče o přijímacím řízení 2020

VZOR Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - 9. ročník

Střední odborné vzdělání s výučním listem - přehled oborů

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou - přehled oborů

Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou - přehled oborů

Úplné střední všeobecné vzdělání - gymnázia

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři - přehled oborů

Atlas školství Olomoucký kraj

Atlas školství Zlínský kraj

Desatero rodičů

Posouzení školní zralosti