Směrnice ke klasifikačnímu řádu

Upřesnění podmínek pro udělování kázeňských opatření

(Sankční řád) Součást klasifikačního řádu:

Napomenutí třídního učitele

Důtka třídního učitele

Navrhuje a řeší třídní učitel.

 • Zapomínání

Žák může zapomenout maximálně 4 pomůcky nebo 2 domácí úkoly za jednotlivý měsíc.

 • drobné kázeňské přestupky
 • vyrušování v hodinách
 • ztráta žákovské knížky
 • ztráta zapomínajícího listu
 • poškození majetku školy (učebnice, ztráta učebnic)
 • zatajování žákovské knížky
 • pozdní příchody na vyučování
 • nepřezouvání se

 

Důtka ředitele školy

Navrhuje třídní učitel a uděluje ředitel školy.

 • opakované drobné přestupky nebo větší množství těchto přestupků
 • vyrušování způsobující narušení chodu hodiny
 • opakovaná ztráta žákovské knížky
 • opakované poškození majetku školy
 • drobné podvody v žákovské knížce – přepsání 1 známky
 • opakované zatajování žákovské knížky
 • padělání podpisu rodičů
 • časté pozdní příchody na vyučování
 • hrubost vůči spolužákům nebo jiným žákům školy
 • malé nepeněžní krádeže ve škole (pomůcky, věci spolužáků atd.)
 • vulgární chování vůči osobám
 • prokázané nepravdivé informace žáků rodičům o škole
 • neomluvené hodiny (max. 2 hodiny)
 • přinesení do školy věcí nebezpečných pro zdraví (nože, pistole na kuličky, zbraně, třaskaviny apod). Tyto věci budou vráceny rodičům.
 • opakované používání mobilního telefonu při vyučovací hodině

 

Druhý stupeň z chování

Řeší pedagogická rada.

 • opakované narušování chodu hodin, způsobující zaostávání probíraného učiva za učebním plánem
 • závažné zničení majetku školy
 • opakované podvody v žákovské knížce
 • přepsání více známek, trhání listů, vlastnění více žákovských knížek
 • kouření v areálu školy
 • opakovaná hrubost, poškození majetku jiného žáka
 • peněžní krádeže a krádeže cennějších věcí (šperk, mobil, oblečení apod.)
 • opakované drobné krádeže
 • vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy
 • neomluvené hodiny do 2 dnů (3 - 12 hodin)
 • použití a manipulace s nebezpečnými věcmi pro zdraví ve škole
 • zjištěné užívání drog včetně marihuany
 • šikana – poškozování věcí druhého , vyhrožování násilím
 • opakované používání mobilního telefonu v při vyučovací hodině

 

Třetí stupeň z chování

Řeší pedagogická rada.

 • úmyslné poškození školní budovy (okna, fasáda, střechy)
 • opakované podvody v žákovské knížce po udělení 2. stupně z chování
 • opakované kouření v areálu školy
 • hrubost s ublížením na zdraví
 • opakované krádeže po udělení 2. Stupně
 • opakované vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy a poškozování jejich majetku
 • opakované záškoláctví – neomluvené hodiny nad 2 dny (nad 12 hodin) 
 • poranění druhé osoby způsobené nebezpečnými věcmi
 • opakované zjištěné užívání drog
 • šikana – vymáhání peněž a služeb, ponižování druhého snižování důstojnosti druhého
 • distribuce drog
 • přinesení alkoholu do školu nebo na školní akci
 • konzumace alkoholu ve škole nebo a školní akci
 • odcizení školní dokumentace (včetně klasifikačních materiálů), její zatajování nebo zničení

                                                                                     

      projednala pedagogická rada  dne 24.11.2011

 

 

Vnitřní směrnice o významu žákovské knížky, její kontrole a sankcích za její zapomínání či ztráty

Č. j. :

SM 2/2012

Vypracoval :

Mgr. Roman Horut

Pedagogická rada projednala a schválila dne :

24.11.2011

Nabytí účinnosti :

1.1.2012

I. Úvodní preambule :

Žákovská knížka je považovaná za jeden ze základních dokumentů žáka a za zásadní informační zdroj mezi školou a zákonnými zástupci žáka o jeho prospěchu a chování, a proto je žák povinen ji denně nosit do školy, udržovat ji v čistotě, včetně obalu. Zapomenutí či ztráta žákovské knížky je považováno za podnět k udělení výchovného opatření.

II. Vnitřní směrnice

1. Žákovskou knížku má každý žák před první vyučovací hodinou na lavici obalenou v neponičeném obalu, pokud ji zapomene, omluví se.

2. Její absenci zaznamená vyučující do zvláštního listu  vloženého v třídní knize.

3. Každý třídní učitel je povinen v periodě 1x za měsíc provést kontrolu zvláštního listu v třídní knize a v případě zjištění určitého množství záznamů žáka použít některého z výchovných opatření uvedeného v článku 4.

4. Sankční škála výchovných opatření pro pololetí :

a) zapomínání žákovské knížky:

Četnost zapomenutí

Výchovné opatření

3

Poznámka do žákovské knížky, upozornění pro žáka a rodiče

4

Napomenutí třídního učitele

8

Důtka třídního učitele

12

Důtka ředitele školy

16

Snížená známka z chování

b) ztráta žákovské knížky:

Četnost ztrát

Výchovné opatření

1

Důtka třídního učitele, informování rodičů, rodiče požádají o duplikát žákovské knížky s označením číslicí 2, razítkem školy a podpisem ředitele na přední obálce. Lhůta na vyřízení je 1 týden.

opakovaná

Druhý stupeň z chování, informování rodičů, zakoupení duplikátu s označením číslicí 3,4,.., razítkem školy a podpisem ředitele na přední obálce.

5. Sdělení o chování včetně poznámek do žákovské knížky zapisují pedagogičtí pracovníci bez prodlení. Popis přestupku musí být charakterizován věcně a výstižně.

6. Kontrolu žákovských knížek provádí třídní učitel v minimální periodě 1x měsíčně. Žák má vždy povinnost zajistit si dopsání známek jednotlivými vyučujícími!!!            

7. V žákovské knížce je pevně připojen zapomínající list.

 

 Mgr. Roman Horut

ředitel ZŠ Starý Jičín